Dorpsoverleg Kessel-Eik

Bestaat uit de leden: Annie Hendriks, Margreet Willemsen, Geert Boumans, Bernd Verhaeg, Helmie Beeren, Erik van den Beucken, Jan Reinders, Ellis Kempeners, Rob Peeters en  Ruud Hendriks.

Samen zetten wij ons in voor een beter Kessel-Eik. Er zijn verschillende werkgroepen opgericht om doelgericht te werk te kunnen gaan. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

dorpsoverleg@kessel-eik.nl


 

Werkgroep Promotie

Bestaande uit: Rob Peeters, Nicole Grinwis, Linda Timmermans, Simone Vissers, Thea Hermans, Bente Jeurninck.

Deze werkgroep heeft als doelstelling om Kessel-Eik op de kaart te zetten.

Hiermee willen we Kessel-Eik aantrekkelijker maken om te verblijven (recreëren) en te wonen, We laten iedereen zien wat er allemaal in Kessel-Eik te doen is en wat de voordelen zijn van verblijven/wonen in deze kern (veiligheid, saamhorigheid, gezelligheid, ruimte/plaats, geborgenheid). 

Het doel is om de leefbaarheid een impuls te geven. Van belang is namelijk dat de voorzieningen, zoals de school en verenigingen, in stand worden gehouden.

 

We hebben verschillende platforms ontwikkeld waarmee we de verschillende activiteiten die er allemaal plaatsvinden en de verschillende verenigingen die er zijn kunnen promoten: een website, een facebookpagina en een instagram account. Door middel van foto's, filmpjes, nieuwsberichten, links naar andere websites, willen we de mensen op de hoogte houden van alles wat Kessel-Eik te bieden heeft. Het wordt een platform voor en door Kessel-Eikers. We willen een interactieve manier vinden om met de inwoners te communiceren. Het is niet alleen maar zenden, maar ook halen. Mensen worden uitgenodigd om foto's, berichtjes, filmpjes e.d. aan te leveren die we kunnen plaatsen.

Ook willen we de kernwaarden van Kessel-Eik promoten en naar buiten toe brengen, middels een logo met een slogan: 

Bekijk Kessel-Eik! 

Kessel-Eik heeft veel te bieden en daar mogen we trots op zijn en ook laten zien. 

De leden van de werkgroep zullen zich inzetten om bovenstaande platforms verder te ontwikkelen en te beheren.

Ideeën, suggesties, leuke foto's van nu of vroeger kunnen gemaild worden naar info@kessel-eik.nl


 

Werkgroep Kerkplein

Bestaande uit: Hadje Simons, Rob Simons, Rob Niessen, Sjra Derix, Rian Hovens, Tjeu Stemkens,  Helmie Beeren.

Het doel van de werkgroep is om de slechte staat van het kerkplein en de senior-onvriendelijke toegang tot de senioren woningen te verbeteren. 

Het belangrijkste speerpunt hierbij is veiligheid, zowel in het verkeer als gevoelsmatig. Dit willen we bereiken door duidelijk te markeren waar voetgangers kunnen lopen en wat parkeerruimte is.

Speerpunten hierbij zijn: verlichting, groenvoorzieningen, voetgangersgebied en parkeergelegenheid.

Betrokken partijen zijn: Gemeente Peel en Maas, WS Antares, Clusterbestuur MKBE (Maasbree/Kessel/Baarlo/Kessel-Eik), Kerkbestuur Kessel-Eik en Gemeenschapshuis. 

Alle partijen zijn het er over eens dat de huidige situatie ongewenst is en zijn in overleg met de werkgroep over de mogelijkheden.

De Gemeente Peel en Maas heeft een planbureau ingehuurd om in samenwerking met de werkgroep 2 schetsen te maken. Met als speerpunt de bomen die voor overlast zorgen door bladval en wortels die het straatwerk omhoog duwen.

De schetsen worden door de werkgroep en betrokken partijen beoordeeld en ook aan de dorpsbewoners gepresenteerd zodra er een conceptplan is. Tevens moet er gekeken worden naar de financiële haalbaarheid van de plannen.

 


Werkgroep Hoogspanning

Bestaande uit: Erik van den Beucken (Kessel-Eik) , Gabor Kovacs (Kessel)

 

Mei 2021

Volgende stappen gezet in project verkabeling hoogspanningslijn

In 2019 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het verkabelen (onder de grond brengen) van de hoogspanningslijn bij Kessel en Kessel-Eik. In het rapport is één voorkeurstracé benoemd. Het gaat om voorkeursvariant 3 (noordwestelijke variant). De gemeenteraad heeft in september 2020 besloten om deze voorkeursvariant door TenneT nader uit te laten werken in een Basisontwerp en heeft hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld.

Voortgang en samenwerking

Op 23 november 2020 vond een startoverleg plaats, waar TenneT, de gemeente en vertegenwoordigers van de dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik bij aanwezig waren. Hierin is het proces om te komen tot het Basisontwerp nader toegelicht. TenneT heeft destijds aangegeven te starten met het werven van het extern ingenieursbureau dat de veldonderzoeken zal verrichten en de onderbouwingen zal opmaken.

Op 14 april 2021 hebben TenneT, de gemeente, vertegenwoordigers van de dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik en een nieuwe vertegenwoordiger van het buitengebied / LLTB de stand van zaken en de vervolgstappen besproken. TenneT heeft de voorkeursvariant inmiddels verder in detail uitgewerkt en waar mogelijk geoptimaliseerd, waardoor het tracé zoveel mogelijk langs de randen van de percelen loopt in plaats van dwars door de percelen zoals bij de oorspronkelijke versie het geval was. TenneT benadrukte dat het gaat om een voorstel en dat in overleg met de perceeleigenaren gekeken zal worden naar de meest optimale route van het tracé.

Globale planning

Er is ook gesproken over de benadering van de stakeholders (aanwonenden/perceeleigenaren). TenneT maakt hiervoor een voorstel. De verwachting is dat in mei of juni van dit jaar de gesprekken zullen plaatsvinden met deze stakeholders over het voorgestelde tracé. Verder zal in deze gesprekken ook nader worden ingegaan op de veldonderzoeken die noodzakelijk zijn voor het vervolgproces. De verwachting is op dit moment dat het Basisontwerp aan het einde van het eerste kwartaal 2022 gereed is. Daarna wordt het Basisontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad en beslist zij wat de vervolgstappen worden.

Informatievoorziening

Via de website en andere media houden we u op de hoogte. Stakeholders (aanwonenden/perceeleigenaren) worden rechtstreeks geïnformeerd.

 

 

December 2020

In de onderstaande brochure is het basisontwerp van het voorkeurstracé voor het ver kabelen van de hoogspanning kabels te zien.

 

 

In het afgelopen halfjaar is er door Tennet, in opdracht van de Gemeente Peel en Maas, een opdracht verstrekt voor het realiseren van een haalbaarheidsonderzoek aan uitvoerder Movaris. Dit is een eerste stap die nodig is voor het realiseren van ver kabelen (het onder de grond brengen) van het hoogspanningsnet boven Kessel-Eik en Kessel.

Het haalbaarheidsonderzoek onderzoekt 3 mogelijke ondergrondse routes en brengt alle mogelijke punten waar rekening mee gehouden moet worden in kaart. Dit varieert van hoeveelheid huizen, de ondergrondse netwerken tot het beste seizoen van uitvoering voor beschermde diersoorten.

Op dit moment hebben we twee revisies op het document gehad en wordt de inhoud verwerkt door Tennet  (Movaris).        Na verwerking wordt dit aan de gemeente opgeleverd en wordt er een datum geprikt om beide kernen te informeren.

Door alle mogelijke scenario's in kaart te brengen wordt er zo objectief mogelijk een advies uitgebracht. Het goedkoopste traject is dus lang niet altijd het geadviseerde traject. In bijna alle gevallen wordt het advies overgenomen door de gemeente. Alle trajecten worden aan de bewoners van beide kernen gepresenteerd, zodat ook zij alle facetten van alle drie de trajecten helder in beeld hebben. Pas nadat heeft plaatsgevonden wordt er, indien er voldoende draagkracht is voor één van de trajecten, een ontwerpfase gestart voor de volgende stap. In deze fase wordt het gekozen traject verder uitgewerkt. Feitelijk levert deze fase concreet het "hoe gaan we het uitvoeren en wat moeten we daarvoor op alle gebieden regelen met alle exacte kosten" op. 

Als ook deze fase afgerond is en er nog steeds voldoende draagkracht is bij B&W, gemeenteraad en burgers, dan wordt dit ontwerp in een realisatiefase daadwerkelijk uitgevoerd. De doorlooptijd van de laatste twee fases duurt bij elkaar minimaal 4 jaar. 

We zien jullie graag bij de presentatie van het haalbaarheidsonderzoek om jullie meer over de inhoud te kunnen vertellen. 

Info hierover volgt nog.


Werkgroep Veilig Eik

Bestaande uit: Henk Nellen, Rian Hovens , Natascha Akkermans, Jan Willem Akkermans, Ruud Hendriks,

Eugéne van der Linden, John Gubbels.

 

Is in de zomer van 2019 aan de slag gegaan om een verbeterplan voor de verkeersveiligheid in Kessel-Eik op te stellen. Als basis hiervoor hebben we alle punten die de afgelopen jaren tijdens dorpsoverleg bijeenkomsten door de inwoners zijn ingebracht meegenomen. Daarnaast heeft de werkgroep een aantal punten zelf vastgesteld na een analyse van een aantal verkeerssituaties.

Al deze verkeerspunten zijn samengebracht in een concreet werkrapport. In dit werkrapport komt o.a. aan de orde:

* plaatsen van verkeersborden, wegmarkering, aanpassingen van kruispunten, beter overzicht creëren bij kruispunten;

* het fiets- en voetverkeer in Kessel-Eik waarbij specifiek de jeugd die van en naar school gaat;

* achterstallig onderhoud fiets- en voetpaden.

Enkele voorbeelden van situatiepunten die zijn meegenomen:

 

Fiets- voetpad tussen Rijksweg en Waterweideweg. Slecht onderhouden paden.

Oversteek trapveldje

Gevaarlijk kruispunt Karreweg zuid - Kuypersweg

Het rapport is inmiddels aangeboden en doorgesproken met medewerkers van de afdeling infrastructuur van de Gemeente Peel en Maas. Het is positief dat een aantal punten meegenomen worden in het "groot onderhoud Kessel-Eik". Voor een aantal andere punten is wat meer voorbereiding/overleg nodig. In elk geval maken we ons sterk om zoveel mogelijk gevaarlijke af achterstallig onderhouden verkeerspunten verbeterd te krijgen.

Extra input en ondersteuning vanuit de Eiker inwoners is daarbij van harte welkom evenals van de plaatselijke politiek. Zodra we meer concrete resultaten hebben zullen we zeker de inwoners informeren. Zijn er vragen of aanvullingen kunt u altijd een van de werkgroepleden aanspreken.

WE GAAN VOOR EEN VEILIG EIK!

 


Werkgroep Musschenberg

Bestaande uit: Jan Reinders, Miranda Reinders, Thijs zeelen, Jeanne Hesen, Annie Hendriks, Cindy Willemsen.

Al vanaf de eerste bijeenkomst is duidelijk waar onze prioriteit ligt: Het terugkrijgen van het uitzicht over de Maas bij de Musschenberg.

Hierover hebben we gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, IVN, Toeristisch Routebureau en de gemeente Peel en Maas. De eerste meter van de "berg" zelf is inmiddels gesnoeid, maar dit biedt helaas nog geen verder uitzicht. Rijkswaterstaat ziet geen nautische noodzaak om dit verder af te handelen. We zijn nu in gesprek met de gemeente om te bekijken of we een duurzame oplossing kunnen vinden. Verder willen we op de Musschenberg graag een schuilhutje plaatsen.

 

Het tweede voorstel is om een strandje in Kessel-Eik te creëren bij de Maasstraat omlaag aan de Maas bij de eikenbomen. Ook dit willen we opknappen zodat het aantrekkelijker wordt om hier te vertoeven. Gedacht wordt aan een schuilhutje, picknickbankjes, een speeltoestel, parkeerplaatsen en een aanlegsteiger. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en gemeente willen hier graag aan meewerken. 

 

Het derde plan is om een mooie wandelroute tussen de Sterrebosweg en de steenfabriek aan te leggen, zonder tussenkomst van de Rijksweg. Op die manier willen we een mooiere en veiligere route creëren. Staatsbosbeheer, Toeristisch Routebureau en gemeente hebben al hun medewerking toegezegd.

 

Een aantal ideeën zijn nog:

*natuurlijke slagbomen bij de Weerdbeemden (wildrooster) en richting Musschenberg zodat autoverkeer belemmerd       wordt en illegale praktijken en overlast worden ontmoedigd.

*sluizen plaatsen bij het Ommetjespad zodat ook hier overlast wordt tegengegaan.

*het aanleggen van een wandelpad langs de maas.

*het opknappen van de kazemat.

*GEO-caching realiseren, zodat Kessel-Eik op de kaart wordt gezet.

 


Hier vind u de ambities opgesteld door het dorpsoverleg welke zijn aangeboden aan de gemeente.